EGAT ACADEMY

"From Experience to Knowledge"

บริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
โดยผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. ที่ผ่านประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านกิจการไฟฟ้ามามากกว่า 50 ปี

หลักสูตรอบรมภายในเดือนพฤศจิกายน

หลักสูตรอบรมภายในเดือนพฤศจิกายน

หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ

หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ

รุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 (Online)
หลักสูตร การคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

หลักสูตร การคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 (Online)
รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 กันยายน 2564 (Online)
รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 (Online)
หลักสูตร โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่

หลักสูตร โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่

รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสียหาย Boiler Tube

หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสียหาย Boiler Tube

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 64 (Online)
หลักสูตร Basic Power Plant for Non-Engineer

หลักสูตร Basic Power Plant for Non-Engineer

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2564 (Online)

หลักสูตรอบรมภายในปี 64

หลักสูตรอบรมภายในปี 64

หลักสูตร แนวทางการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ

หลักสูตร แนวทางการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ

รุ่นที่ 1 17 – 19 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2 16 – 18 มิถุนายน 2564 (Online)
รุ่นที่ 3 15 – 17 กันยายน 2564
หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ

หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ

รุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 (Online)

บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมจากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศ

จัดอบรมภายใน

บริการฝึกอบรมจากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. จัดหลักสูตรอบรมภายในโรงไฟฟ้า พร้อมเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของท่าน

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

เยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต้นแบบ ของ กฟผ.ทั้งโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า เขื่อน และเหมืองถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมจากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ.
ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศ

จัดอบรมภายใน

บริการฝึกอบรมจากทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. จัดหลักสูตรอบรมภายในโรงไฟฟ้า พร้อมเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของท่าน

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

เยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต้นแบบ ของ กฟผ.ทั้งโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า เขื่อน และเหมืองถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หลักสูตรอบรมภายในปี 63