EGAT ACADEMY

"From Experience to Knowledge"

บริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
โดยผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. ที่ผ่านประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านกิจการไฟฟ้ามามากกว่า 50 ปี

หลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 65

หลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน 65

แนวทางการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565

แนวทางการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร