หลักสูตร แนวทางการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ

Guideline for Foreign Power Project Investment

     ปัจจุบัน นักลงทุนไทยได้ให้ความสนใจในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งนักลงทุนที่เคยดำเนินการในธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและนักลงทุนรายใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจไฟฟ้ามาก่อน หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจหลักการการทำงานและกลไกการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักการในการจัดทำและเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้นักลงทุนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ทั้งในช่วงพัฒนาโครงการและช่วงดำเนินการหลังจากเริ่มขายไฟฟ้าแล้ว รวมถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผ่านทางกลไก/เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • ภาพรวมรูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
 • การจัดหาเงินทุน (Project Finance, Corporate Finance และ Construction Finance)
 • วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และความสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 • โครงสร้างค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท (พลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานความร้อน) และราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (Levelized Tariff)
 • เงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าช่วง Pre-Construction และ Construction (เช่น Conditions Precedent, หน้าที่สำคัญของคู่สัญญาฯ, กำหนดวันสำคัญ และการทดสอบก่อนเริ่มซื้อไฟฟ้า)
 • กลไกการคำนวณค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท (พลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานความร้อน)
 • เงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟาด้านกฎหมายและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักประกัน ประกันภัย เหตุสุดวิสัย การบอกเลิกสัญญาฯ ฯลฯ)
 • ประเด็นในการพิจารณา Financial Model และ Bankable PPA)
 • ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
 • หลักการในการจัดทำและเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

น้ำมนต์ เลิศจิตจรัส

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • เจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่างประเทศ โครงการไซยะบุรี โครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย โครงการน้ำเงี้ยบ 1 และโครงการน้ำเทิน 1
 • ที่ปรึกษาการเจรจาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ประเทศเวียดนาม
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ
 • นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานความร้อน

นันทิกา พุทธิแก้ว

ตำแหน่ง วิศวกร สังกัดแผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

ประสบการณ์

 • เจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่างประเทศ โครงการน้ำเงี้ยบ 1 และโครงการน้ำเทิน 1
 • PPA Engineer โครงการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ำเงี้ยบ 1
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • บริษัทด้านพลังงาน/นักลงทุน/บุคคลทั้วไปที่สนใจลงทุนโครงการรงไฟฟ้าในต่างประเทศ
 • สถาบันทางการเงิน
 • ที่ปรึกษากฎหมาย การเงิน เทคนิค และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 • หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม :

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2564 (Online ผ่าน Zoom Meeting)

รุ่นที่ 3 วันที่ 15 – 17 กันยายน 2564

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย (บริเวณเชิงสะพานพระราม 7)

การนับชั่วโมง CPD : 27 PDU

ค่าลงทะเบียน :

Classroom 38,600 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

Online 35,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/V3XwAPkmD5F8Wbiz7

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th