หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ

Preliminary to Power Purchase Agreement for Cross-Border Hydro Power Project

     สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า ดังนั้น การเข้าใจในหลักการพื้นฐานและเงื่อนไขสัญญาที่สำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

     หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โดยเนื้อหาหลักสูตรจะกล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาฯ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศที่กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าว่าจะสามารถดำเนินกิจการและได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับซื้อไฟฟ้าว่าจะได้รับไฟฟ้าตามสัญญา นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการเรียนรู้กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านเทคนิค รวมถึงให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการกจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • ภาพรวมรูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • ขั้นตอนการเจรจารับซื้อไฟฟ้า
 • วัตถุประสงค์และองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 • โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า
 • กำหนดวันสำคัญ (Milestone Dates)
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
 • คุณภาพของพลังงานไฟฟ้า (Contracted Operating Characteristics: COC)
 • การแจ้งความพร้อมของโรงไฟฟ้า
 • การหาค่าพลังงานที่ กฟผ. รับประกันซื้อ (Committed Energy)
 • ส่วนประกอบของพลังงานไฟฟ้า (Energy Component)
 • พลังงานเป้าหมายรายปี (Annual Supply Target)
 • บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้า (Accounting)
 • ค่าปรับ (Liquidated Damages)
 • หลักประกัน (Security) และประกันภัย (Insurance)
 • เหตุสุดวิสัย
 • การผิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและการใช้สิทธิ์ Step-In
 • การบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการจ่ายค่าบอกเลิกสัญญา
 • ข้อพิพาทและกระบวนการยุติข้อพิพาท
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการซื้อขายไฟฟ้าต่างประเทศ
 • ความเสี่ยงของโครงการซื้อขายไฟฟ้าต่างประเทศและการควบคุมความเสี่ยง
 • กรณีศึกษา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

น้ำมนต์ เลิศจิตจรัส

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • เจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่างประเทศ โครงการไซยะบุรี โครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย โครงการน้ำเงี้ยบ 1 และโครงการน้ำเทิน 1
 • ที่ปรึกษาการเจรจาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ประเทศเวียดนาม
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ
 • นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานความร้อน

นันทิกา พุทธิแก้ว

ตำแหน่ง วิศวกร สังกัดแผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

ประสบการณ์

 • เจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่างประเทศ โครงการน้ำเงี้ยบ 1 และโครงการน้ำเทิน 1
 • PPA Engineer โครงการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ำเงี้ยบ 1
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ลงทุนในกิจการซื้อขายไฟฟ้า
 • บริษัทด้านพลังงาน
 • บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
 • ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน ด้านเทคนิค และด้านกฎหมายในธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม :

รุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : 27 PDU

ค่าลงทะเบียน : 29,400 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/sarawnmTSMs71mKt6

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th