หลักสูตร การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเชิงกฎหมายและการร่างสัญญาสำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

Preliminary to Power Purchase Agreement for Cross-Border Hydro Power Project

     ปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเชิงกฎหมายนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะมีนักลงทุนชาวไทยจำนวนมากที่ทำธุรกิจในต่างประเทศแล้ว นักลงทุนชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยก็เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมายและการร่างสัญญาจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆที่จะผูกมัดตนเอง รวมถึงช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอีกด้วย ดังนั้น หลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเชิงกฎหมายและการร่างสัญญาสำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเชิงกฎหมายและการร่างสัญญาภาษาอังกฤษโดยเน้นไปที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นหลัก

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเชิงกฎหมายและการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • อิทธิพลของระบบ Common Law ต่อการร่างสัญญา
 • ลักษณะทั่วไปของสัญญาในระบบ Common Law
 • ข้อสัญญาทั่วไป เช่น Force Majeure, Termination, Amendment, Waiver, Assignment, Severability, Applicable Law, Dispute Resolution และ Enforcement
 • เจตนารมณ์ของสัญญาและคำจำกัดความ (Whereas and Definition)
 • คำศัพท์และสำนวนในสัญญา
 • ลักษณะเฉพาะของการใช้ภาษาอังกฤษในสัญญา
 • ข้อสังเกตอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ทางกฎหมาย
 • หลักไวยากรณ์ และไวยากรณ์ที่มักใช้ในสัญญา
 • การร่างสัญญา
 • การตรวจสัญญา
 • กรณีศึกษา พร้อมตัวอย่างข้อสัญญาในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 • กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในการร่างสัญญาและเจรจาสัญญา
 • ตัวอย่างข้อสัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น สัญญาเช่า ฯลฯ

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

น้ำมนต์ เลิศจิตจรัส

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • เจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่างประเทศ โครงการไซยะบุรี โครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย โครงการน้ำเงี้ยบ 1 และโครงการน้ำเทิน 1
 • ที่ปรึกษาการเจรจาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ประเทศเวียดนาม
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ
 • นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานความร้อน

นาฎชนก อจลเสรีวงศ์

ตำแหน่ง วิทยากร สังกัดแผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

ประสบการณ์

 • บริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่างประเทศ โครงการน้ำเงี้ยบ 1
 • ร่างสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อแก้ไขสูตรคำนวณพลังงานของโณงไฟฟ้าที่ร่วมใช้งาน สฟ.นาบง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • นักลงทุน พนักงานบริษัท หรือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม :

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2564 (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : N/A

ค่าลงทะเบียน : 11,400 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/GijnywRfYQu4WxxDA

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th