หลักสูตร การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศที่ทำสัญญากับ กฟผ.

Contract Management for EGAT Foreign IPP Project

     ปัจจุบัน กฟผ. มีโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศที่ลงนามสัญญาแล้วเป็นจำนวนมาก และจากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าการบริหารสัญญามีความซับซ้อนทำให้เกิดประเด็นปัญหาระหว่างคู่สัญญา ดังนั้น กฟผ. จึงได้พัฒนาหลักสูตรการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่คู่สัญญาของ กฟผ. ในการบริหารสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่วันลงนามสัญญาไปจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญา

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่วันลงนามสัญญา ต่อเนื่องไปยังช่วงพัฒนาโครงการและช่วงดำเนินการหลังจากเริ่มขายไฟฟ้าแล้ว ไปจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • ภาพรวมการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 • หน้าที่ตามสัญญาตั้งแต่วันลงนามสัญญาจนถึงวันเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
  • Conditions Precedent และกระบวนการนำส่ง
  • Delivery of Document และกระบวนการนำส่ง
  • Financial Close Date และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • Metering System: ขั้นตอน/ กระบวนการนำส่งเอกสาร
  • SCADA and Communication System: ขั้นตอน/ กระบวนการนำส่งเอกสาร
  • Protective System: ขั้นตอน/ กระบวนการนำส่งเอกสาร
  • Commissioning Test: ขั้นตอน/ กระบวนการนำส่งเอกสาร
  • หลักประกัน (Security) และกระบวนการนำส่ง
  • ประกันภัย (Insurance) และกระบวนการนำส่ง
  • การบรรลุเงื่อนไขวันซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
 • หน้าที่ตามสัญญาตั้งแต่วันเริ่มขายเชิงพาณิชย์จนสิ้นสุดอายุสัญญา
  • การแจ้งความพร้อม (Declaration)
  • Confirmation Statement และการชำระเงิน
  • เหตุสุดวิสัย (Force Majeure) : ขั้นตอน/ กระบวนการนำส่งเอกสาร
  • เหตุบอกเลิกสัญญา (Event of Default) : ขั้นตอน/ กระบวนการนำส่งเอกสาร
  • การบอกเลิกสัญญา (Termination) : ขั้นตอน/ กระบวนการนำส่งเอกสาร
  • การแก้ไขสัญญาและการทำ Side Letter: ขั้นตอน / กระบวนการนำส่งเอกสาร
  • การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
  • การ refinance และ additional debt
  • กรณีศึกษา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

น้ำมนต์ เลิศจิตจรัส

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • เจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่างประเทศ โครงการไซยะบุรี โครงการเซเปียน-เซน้ำน้อย โครงการน้ำเงี้ยบ 1 และโครงการน้ำเทิน 1
 • ที่ปรึกษาการเจรจาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ประเทศเวียดนาม
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ
 • นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานความร้อน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้พัฒนาโครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศกับ กฟผ. แล้ว

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : 18 PDU

ค่าลงทะเบียน : 19,800 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/m14w7kHbvFHPhMU6A

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th