หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

Power Purchase Agreement for Small Power Producer

     หลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

     เนื้อหาของหลักสูตรจะกล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กำหนดขึ้น รวมถึงการเปรียบเทียบเงื่อนไขสัญญาฯ ของแต่ละระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กตั้งแต่เริ่มต้น
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าว่าจะสามารถดำเนินกิจการและได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายผ่านเงื่อนไขสัญญาฯ
 • สร้างโอกาสในการเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรที่ทำหน้าที่บริหารสัญญาฯ ของ กฟผ.

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • ภาพรวมของการรับซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
 • ขั้นตอนการรับซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
 • บทบาทและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 • ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 • Case study และ Workshop

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

วิทวัส มกรพงศ์

ตำแหน่ง วิศวกร กองบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 • วิทยากรหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

มณีวัฒน์ แซ่โอ้ว

ตำแหน่ง วิศวกร กองบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 • งานบริหารสัญญาขายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
 • วิทยากรหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ลงทุนในกิจการซื้อขายไฟฟ้า
 • บริษัทด้านพลังงาน
 • บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
 • ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและด้านกฎหมายในธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม :

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2564 (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : 18 PDU

ค่าลงทะเบียน : 18,100 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/7SMY4PWfazJfDp8z8

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th