หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก - Replacement

Power Purchase Agreement for Small Power Producer – Replacement

     หลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก Replacement จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการใช้งานโปรแกรมการคำนวณค่าไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration ที่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ภายหลังการสิ้นสุดอายุสัญญาเดิมกับ กฟผ. รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

     เนื้อหาของหลักสูตรจะกล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กำหนดขึ้น รวมถึงวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้า ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก Replacement

วัตถุประสงค์

 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าว่าจะสามารถดำเนินกิจการและได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายผ่านเงื่อนไขสัญญาฯ
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้า
 • สร้างโอกาสในการเรียนรู้และทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ในการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรที่ทำหน้าที่บริหารสัญญาฯ ของ กฟผ.

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • ภาพรวมของการรับซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
 • ขั้นตอนการรับซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก Replacement
 • บทบาทและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า Replacement
 • ข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 • Workshop การคำนวณค่าไฟฟ้าของ Replacement

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

วริสา สถิตย์สุขเสนาะ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้ารายเล็กแบบเสถียรภาพเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ กองบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ
 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
 • วิทยากรหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

วิทวัส มกรพงศ์

ตำแหน่ง วิศวกร กองบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 • วิทยากรหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

มณีวัฒน์ แซ่โอ้ว

ตำแหน่ง วิศวกร กองบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 • งานบริหารสัญญาขายไฟฟ้า กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และลูกค้าตรง/สำรอง
 • วิทยากรหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ชานนท์ ปิ่นน้อย

ตำแหน่ง วิศวกร กองบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

พิทยุตม์ ภิรมย์จิตต์

ตำแหน่ง วิศวกร กองเจรจาจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

พิชยา สังข์สุข

ตำแหน่ง วิศวกร กองเจรจาจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
 • ผู้ลงทุนในกิจการซื้อขายไฟฟ้า
 • บริษัทด้านพลังงาน
 • บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
 • ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและด้านกฎหมายในธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : 

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

วิธีอบรม : บรรยาย 75 % / ปฏิบัติ (Workshop) 25 %

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : 18 PDU

ค่าลงทะเบียน : 19,400 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/dBXGLstivgST9iHA8

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th