หลักสูตร สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก - Hybrid

Power Purchase Agreement - Replacement for Small Power Producer – Hybrid

     หลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก-Hybrid จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

     เนื้อหาของหลักสูตรจะกล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งโปรแกรมค่าไฟฟ้า และการใช้งานโปรแกรมค่าไฟฟ้า รวมถึงตัวอย่างการคำนวณค่าไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กตั้งแต่เริ่มต้น
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าว่าจะสามารถดำเนินกิจการและได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายผ่านเงื่อนไขสัญญาฯ
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมค่าไฟฟ้า
 • สร้างโอกาสในการเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรที่ทำหน้าที่บริหารสัญญาฯ ของ กฟผ.

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก – Hybrid
 • การคำนวณค่าไฟฟ้า
 • โปรแกรมการคำนวณค่าไฟฟ้า
 • Workshop การคำนวณค่าไฟฟ้า

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

ศุภวัส สติชอบ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้ารายเล็กเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • บริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ในประเทศ บริษัทในเครือ และโรงไฟฟ้า กฟผ.
 • บริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน
 • วิทยากรหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

มานิฑา โน๊ตศิริ

ตำแหน่ง วิศวกร กองบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานเจรจาและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
 • วิทยากรหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (กลุ่ม Hybrid) ซึ่งต้องการใช้งานโปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าของ กฟผ. (SPP Billing Software)

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : 18 PDU

ค่าลงทะเบียน : 18,100 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/ZqBTMjjCTbshbTHXA

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th