หลักสูตร : IPP Bidding Workshop

     ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP ได้บรรจุโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ไว้หลายโครงการ ซึ่งเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ และเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องมีการลงทุนด้วยจำนวนเงินสูง และต้องผ่านระบบ Bidding ภายใต้การกำกับเงื่อนไขของ กกพ. ด้วยอัตราค่าซื้อไฟฟ้าต่ำสุด ดังนั้นผู้สนใจในการ Bidding โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย จึงต้องเข้าใจหลักการและกลไกล  Financially Feasible , Bid Evaluation Model , Levelized Price และ Internal Rate of Return

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้นักลงทุนและผู้พัฒนาโครงการ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย ผ่านเงื่อนไขที่ กกพ. กำหนด

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

  • Technical and PPA Provision focusing on the Gas-fired Power Plant
  • Introduction for IPP Bidding Workshop
  • Bid Evaluation Model
  • Bidder Rules (for workshop)
  • IPP Bidding Workshop
  • IPP Bidding Competition

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

     วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • บริษัทด้านพลังงาน/นักลงทุน/บุคคลทั่วไป ที่สนใจลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศ
  • สถาบันการเงิน
  • ที่ปรึกษาด้านการเงิน เทคนิค และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  • หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ Bidding

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : 

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 (Online ผ่าน Zoom Meeting)

รุ่นที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : 9 PDU

ค่าลงทะเบียน : 25,400 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/zFbkbCsZDUWszQTz6

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th