หลักสูตร การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPP

Power Purchase Agreement Management for IPP