หลักสูตร การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPP

Power Purchase Agreement Management for IPP

     สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า ดังนั้นการเข้าใจในหลักการพื้นฐานและเงื่อนไขสัญญาที่สำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

     เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านโครงสร้างและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (IPP)  รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและความร้อนร่วม ที่ดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศ โดยขอบเขตการบรรยายเริ่มตั้งแต่บทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้รับซื้อไฟฟ้า เงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และทำให้สัญญานั้นมีความน่าเชื่อถือและสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายรวมทั้งการเรียนรู้กรณีศึกษาของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ด้านการเงิน หรือด้านเทคนิคต่างๆ และการเรียนรู้หลักการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่คู่สัญญา

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

  • เงื่อนไขประกอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPP
  • การประเมินความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  • บทบาทของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในการป้องกันความเสี่ยง
  • ข้อตกลงและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  • Case study

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

     วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้ลงทุนในกิจการซื้อขายไฟฟ้า
  • บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า
  • ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้า
  • ที่ปรึกษาด้านโรงไฟฟ้า

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : 9 PDU

ค่าลงทะเบียน : 32,700 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม์

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/yoQK1Dd6HYvLm91fA

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th