หลักสูตร โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่

Training for Advanced IPP Management Solution (AIMs)

     ปัจจุบัน การคำนวณค่าซื้อไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ (IPP) บางรายมีข้อผิดพลาดและอาจไม่ตรงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อลดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของโปรแกรม กฟผ. จึงได้จัดทำโปรแกรม Advanced IPP Management Solution (AIMs) ขึ้น และพัฒนาหลักสูตร Training for AIMs (โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPP) เพื่อให้ IPP เข้าใจการใช้งานโปรแกรม AIMs

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม AIMs ทั้งการคำนวณ Availability Payment และ Energy Payment บนโปรแกรม AIMs รวมถึงส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าซื้อไฟฟ้า เช่น Weight, ค่าเชื้อเพลิง ฯลฯ

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

  • ภาพรวมโปรแกรม AIMs
  • Parameter ต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณผ่านโปรแกรม AIMs
  • การคำนวณ Availability Payment ผ่านโปรแกรม AIMs
  • การคำนวณ Energy Payment ผ่านโปรแกรม AIMs
  • การออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ผ่านโปรแกรม AIMs

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

     วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้บริหารโครงการโรงไฟฟ้า IPP ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วกับ กฟผ. และซื้อโปรแกรม AIMs จาก กฟผ.

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : 

รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564

รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย (บริเวณเชิงสะพานพระราม 7)

การนับชั่วโมง CPD : 27 PDU

ค่าลงทะเบียน : 31,600 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/jpGAaLKcDzmiKyZW6

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th