หลักสูตร VIBRATION AND BALANCING อุปกรณ์โรงไฟฟ้า สำหรับผู้ควบคุมงาน

     การเรียนรู้หลักการพื้นฐานการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกล ทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีป้องกันการสั่นสะเทือนได้อย่างถูกวิธี ซึ่งโรงไฟฟ้าทุกขนาดจะมีอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก หากมีความรู้พื้นฐานและหลักการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกลได้อย่างถูกต้อง จะเป็นการลดความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และมีความสามารถ ดังนี้

 • เลือกชนิดและใช้งานหัววัดได้อย่างเหมาะสมกับงาน
 • สามารถทำการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้อย่างถูกวิธี
 • สามารถอ่านและวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจการแก้ค่าการสั่นสะเทือนโดยการถ่วงแก้ดุล

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • Vibration Fundamental
 • Measuring Tools / Analysis of Vibration Data
 • Identifying of Typical Vibration Problems
 • Single Plane Balancing
 • Study Case

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

ดนัย เตชะโต

ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • วิศวกร ประจำแผนกทดสอบเครื่องจักร

ไพบูลย์ บุญอนันต์

ตำแหน่ง ช่าง ระดับ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • ช่างอาวุโส ประจำแผนกทดสอบเครื่องจักร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • วิศวกร และช่างเทคนิค (ที่มีประสบการณ์ในการตรวจวัดการสั่นสะเทือน) ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะและความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์โดยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนและวิเคราะห์เบื้องต้นตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอาไว้และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 21 – 22 เมษายน 2564

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย (บริเวณเชิงสะพานพระราม 7)

การนับชั่วโมง CPD : 18 PDU

ค่าลงทะเบียน : 12,000 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/MSuzKcqCYDSAE9WWA

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th