หลักสูตร การตรวจสอบอุปกรณ์โรงไฟฟ้า แบบไม่ทำลาย สำหรับผู้ควบคุมงาน

     การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย เป็นวิธีการที่นำมาใช้กันมากในงานก่อสร้าง บำรุงรักษา โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารอยตำหนิรอยร้าวต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการชำรุดเสียหาย อีกทั้งเป็นการควบคุมผลผลิตให้ได้คุณภาพ

 • การตรวจสอบวัสดุโดยวิธี Visual Testing เป็นวิธีการตรวจสอบความเสียหายของวัสดุโดยใช้สายตา เพื่อหารอยแตกร้าวหรือจุดบกพร่องของวัสดุ
 • การตรวจสอบวัสดุโดยวิธี Liquid Penetrant Testing เป็นวิธีการตรวจสอบโดยใช้หลักการดูดซึมสารแทรกซึม ซึ่งเป็นของเหลวเข้าไปในรอยความไม่ต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้
 • การตรวจสอบวัสดุโดยวิธี Magnetic Particle Testing เป็นวิธีการตรวจสอบรอยบกพร่องบนพื้นผิววัสดุที่ตาไม่สามารถมองเห็นได้ โดยใช้กระแสไฟฟ้า/อนุภาคแม่เหล็ก
 • การตรวจสอบวัสดุโดยวิธี Radiographic Testing เป็นวิธีการตรวจสอบจุดบกพร่องภายในวัตถุโดยใช้รังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมม่า ใช้ตรวจสอบรูโพรงภายในโดยดูความแตกต่างในความทึบของฟิล์ม
 • การตรวจสอบวัสดุโดยวิธี Ultrasonic Testing เป็นวิธีการตรวจสอบหาจุดบกพร่องทั้งภายนอกและภายใน เช่น รอยแตกบนพื้นผิว รอยร้าวภายใน ความไม่ราบเรียบในแผ่นเหล็กโลหะ
 • การตรวจสอบวัสดุโดยวิธี Eddy Current Testing เป็นวิธีการตรวจสอบหาจุดบกพร่อง บนพื้นผิวและบริเวณใกล้พื้นผิว
 • การตรวจสอบวัสดุโดยวิธี Replica Technique เป็นวิธีการตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย/โครงสร้างจุลภาคของโลหะด้วยการลอกลายโครงสร้างของเนื้อโลหะ โดยวิธีการนี้จะได้โครงสร้างบนผิวหน้าของชิ้นงานโดยไม่จำเป็นต้องตัด หรือทำลายชิ้นงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ควบคุมงานให้มีความรู้ความสามารถในวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
 • ให้เข้าใจถึงข้อจำกัดและการเลือกแต่ละวิธี      
 • ให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
 • ให้เข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • ให้ต่อยอดในการประเมินความเสี่ยงในงานที่รับผิดชอบได้

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 1. Introduction to and objectives of NDT; the nature and origin of defects
 2. Basic Theory / Fundamentals / Technical Theory / Method
 • Visual Testing
 • Liquid Penetrant Testing
 • Magnetic Particle Testing
 • Radiographic Testing
 • Ultrasonic Testing
 • Eddy Current Testing
 • Replica Technique

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

สมัชญ์ แสงโชติ

ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • วิศวกร ตรวจสอบอุปกรณ์โรงไฟฟ้า แบบไม่ทำลาย

จัตวา หลวงตุ้ย

ตำแหน่ง ช่าง ระดับ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบอุปกรณ์โรงไฟฟ้า แบบไม่ทำลาย มากกว่า 10 ปี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรผู้ตรวจสอบ
 • เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 • ช่างเทคนิค
 • ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 27 – 28 เมษายน 2564

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานไทรน้อย)

การนับชั่วโมง CPD : 18 PDU

ค่าลงทะเบียน : 15,000 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/6koLXDvqxgzJ9k5R6

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th