หลักสูตร การวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลงสำหรับโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

Transformer Oil Analysis

     หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักที่สำคัญในสถานีไฟฟ้า รวมทั้งโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องมีการบำรุงรักษาหม้อแปลงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบ ซึ่งการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการดูแลรักษาหม้อแปลงที่สะดวก เนื่องจากไม่ต้องปลดหม้อแปลง และยังสามารถประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจหัวข้อการทดสอบ และสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงานด้านการบำรุงรักษาหม้อแปลง
 • เพื่อนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ประกอบการทำงานด้านบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง
 • การวิเคราะห์ผลทดสอบน้ำมันหม้อแปลง
 • วาระการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง
 • กรณีศึกษา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

อัญชลี ทองอินทร์

ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานทดสอบและวิเคราะห์ระบบฉนวนที่ใช้ในอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น น้ำมันหม้อแปลง กระดาษ
 • เลขานุการคณะทำงานคณะทำงานความร่วมมือด้านบำรุงรักษาระบบส่งระหว่างประเทศอาเซียน (JMCC) (การไฟฟ้า 3 ประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย)
 • คณะครูฝึกกลุ่มงานฝึกอบรมด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง หลักสูตรทักษะงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
 • วิทยากรบรรยายงานสัมมนาในหัวข้อ “น้ำมันหม้อแปลงเทคโนโลยี GTL และการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า” จัดโดย องค์การซีเกรฝ่ายไทย
 • วิทยากรหลักสูตร ทักษะการปฎิบัติงานทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง ระดับเบื้องต้นและ Advance
 • วิทยากรบรรยายงานสัมมนาในหัวข้อ “Transformer Oil and Its Life Assessment” จัดโดย องค์การซีเกรฝ่ายไทย
 • วิทยากรหลักสูตร Best Practice for Substation ให้การไฟฟ้าลาว ภูฏาน ซูดาน อียิปต์ และกัมพูชา

ศิราภา ทองดี

ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานทดสอบและวิเคราะห์สภาพฉนวนที่ใช้ในอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น น้ำมันหม้อแปลง กระดาษ
 • วิทยากร ผู้บรรยายหลักสูตร Substation training course 2018-2019 แก่การไฟฟ้าภูฏาน (BPC) และกัมพูชา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาหม้อแปลง

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : 18 PDU

ค่าลงทะเบียน : 7,600 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/Mfw3EcyqDLBQczqL8

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th