หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสียหาย Boiler Tube

Boiler Tube Failure Analysis

     ภายหลังจากมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าไปช่วงเวลาหนึ่ง อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าจะมีการเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะ Boiler tube เป็นอุกรณ์ที่เกิดความเสียหายขึ้นบ่อย ดังนั้นการทราบถึงสาเหตุของความเสียหายของ Boiler Tube จะนำไปสู่แนวการแก้ไขและป้องกันการเกิดขึ้นในอนาคตได้

     จึงต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านการตรวจสอบ ค้นหา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาความเสียหายของ Boiler tube เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ สามารถไปทำงาน ตรวจวิเคราะห์และแนะนำ ในการบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำ

วัตถุประสงค์

     เพื่ออบรมให้ความรู้ ผู้ที่สนใจ และมีความต้องการเพิ่มความรู้ ด้านการวิเคราะห์ความเสียหายของ Boiler tube ของหม้อน้ำผลิตไฟฟ้า ทั้ง HRSG และ Conventional Boiler Power Plant

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

ภาคทฤษฎี

 • ความรู้พื้นฐานหม้อน้ำ Introduction to Boiler
 • มาตรฐานการผลิตหม้อน้ำและการตรวจสอบหม้อน้ำ
 • โลหะวิทยาพื้นฐาน
 • การตรวจสอบแบบไม่ทำลายพื้นฐาน
 • กลไกความเสียหาย Boiler tube ชนิดต่างๆ
 • เครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ความเสียหาย Boiler tube
 • Case Study

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

จตุรวิทย์ แก้วเกิด

ตำแหน่ง วิศวกร แผนกวิศวกรรมหม้อน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • วิศวกรตรวจทดสอบ และรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ
 • Boiler Supervisor โครงการCorrective Maintenance Agreement (CMA) โรงไฟฟ้าหงสา
 • Team leader โครงการReliability Improvement โรงไฟฟ้าหงสา
 • วิศวกรตรวจรับโรงไฟฟ้า (Commissioning Engineer) โรงไฟฟ้านวนคร หน่วยที่1 ส่วนของอุปกรณ์หม้อไอน้ำ

ภูวเดช วีระนาวิน

ตำแหน่ง วิศวกร แผนกวิศวกรรมหม้อน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • Project Manager โครงการCorrective Maintenance Agreement (CMA) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว (626 MW x 3 Unit)
 • งานตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมของอุปกรณ์หม้อน้ำ (Boiler) โรงไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ
 • วิศวกรภาคสนามอาวุโส (Senior Field Engineer) งานบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อน้ำ (Boiler)
 • วิศวกรผู้ควบคุมงานซ่อมภาคสนาม (Area Manager) งานบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อน้ำ (Boiler)
 • วิศวกรงานเชื่อมสากลInternational Welding Engineer (IWE) Diploma ของ The International Institute of Welding (IIW)
 • Project Leader ทีมรองรับงานฉุกเฉิน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว (626 MW x3 Unit) ระหว่างปี พ.ศ.2560-2561

กิตติพงศ์ อัศวสุจินดารัตน์

ตำแหน่ง วิศวกร แผนกทดสอบวัสดุ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • วิเคราะห์รูปแบบความเสียหาย อายุงาน 9 ปี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • บุคลากรด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาที่มีความสนใจเพิ่มทักษะความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย Boiler tube โดยควรมีความรู้ด้านหม้อน้ำเป็นพื้นฐาน

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานไทรน้อย)

การนับชั่วโมง CPD : 27 PDU

ค่าลงทะเบียน : 12,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/zfFPx5nt4X28zD1v8

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th