หลักสูตร การทำงานและการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สำหรับอุปกรณ์การผลิตไอน้ำและการผลิตไฟฟ้า

Operation and Predictive Maintenance for steam and balance of plant systems

     เทคนิคการบำรุงรักษาแบบ Predictive Maintenance เป็นวิธีการบำรุงรักษาที่การออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทราบสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ เพื่อประเมินเวลาที่ควรทำการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามเวลา หรือ Time-Base Maintenance ได้  และยังช่วยเพิ่ม Availability  Reliability และสามารถช่วยติดตามประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์การผลิตไอน้ำและการผลิตไฟฟ้า ได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำ Predictive Maintenance มากขึ้น

วัตถุประสงค์

     เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทำงานของอุปกรณ์และระบบการผลิตไอน้ำและระบบการผลิตไฟฟ้า  ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการเดินเครื่องและอายุการใช้งานของอุปกรณ์  ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการปรับปรุงอุปกรณ์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • กระบวนการผลิตไอน้ำและการผลิตไฟฟ้าของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
 • วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตไอน้ำและการผลิตไฟฟ้าของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
 • การประเมินความเสี่ยง การจัดการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์หลักในระบบการผลิตไอน้ำและระบบการผลิตไฟฟ้า
 • เทคโนโลยีการตรวจติดตามสำหรับการเดินเครื่องและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

พงศธร ฐานิตสรณ์

ตำแหน่ง วิศวกร แผนกวิศวกรรมวิศวกรรมกังหันก๊าซและดีเซล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมของเครื่องกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ
 • วิศวกรภาคสนามอาวุโส (Senior Field Engineer) งานบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซ
 • วิศวกรผู้ควบคุมงานซ่อมภาคสนาม (Area Manager) งานบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซ
 • วิทยากรพิเศษ ผู้บรรยาย หลักสูตร Gas Turbine Principle มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • วิทยากรพิเศษ ผู้บรรยาย เรื่องประสบการณ์ในงานบำรุงรักษา เครื่องกังหันก๊าซ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ
 • SGT5-4000F Gas Turbine Maintenance Certification จาก Siemens Training Center ประเทศเยอรมัน
 • GT26 Mechanical Personnel Certification จาก Alstom Training Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ภูวเดช วีระนาวิน

ตำแหน่ง วิศวกร แผนกวิศวกรรมหม้อน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมของอุปกรณ์หม้อน้ำ (Boiler) โรงไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ
 • วิศวกรภาคสนามอาวุโส (Senior Field Engineer)งานบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อน้ำ (Boiler)
 • วิศวกรผู้ควบคุมงานซ่อมภาคสนาม (Area Manager)งานบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อน้ำ (Boiler)
 • วิศวกรงานเชื่อมสากล International Welding Engineer (IWE) Diploma ของ The International Institute of Welding (IIW)
 • Project Leaderทีมรองรับงานฉุกเฉิน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว (626 MW x3 Unit) ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561

ธีระพัฒน์ เช้าเจริญ

ตำแหน่ง วิศวกร แผนกวิศวกรรมกังหันไอน้ำ กองกังหันไอน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมของอุปกรณ์กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) โรงไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ
 • วิศวกรภาคสนามอาวุโส (Senior Field Engineer) งานบำรุงรักษาอุปกรณ์กังหันไอน้ำ
 • วิศวกรตรวจรับโรงไฟฟ้า (Commissioning Engineer) โรงไฟฟ้าหงสา Unit3 ส่วนของอุปกรณ์กังหันไอน้ำ
 • วิศวกรตรวจรับโรงไฟฟ้า (Commissioning Engineer) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ RP1 ส่วนของอุปกรณ์กังหันไอน้ำ
 • วิทยากร ผู้บรรยาย the 7th PTT Group Process Design & Simulation 2018 จังหวัด ระยอง
 • วิทยากร ผู้บรรยาย Steam Turbine and Generator User Group 2019, Manchester, England
 • Team Leaderโครงการ Reliability Improvement โรงไฟฟ้าหงสา ส่วนของอุปกรณ์กังหันไอน้ำ
 • Steam Turbine Supervisor โครงการ Corrective Maintenance Agreement (CMA) โรงไฟฟ้าหงสา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • วิศวกรหรือพนักงานช่างที่ปฏิบัติงานในด้านการผลิตไอน้ำ การผลิตไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตไอน้ำ การผลิตไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สนใจในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตไอน้ำและการผลิตไฟฟ้า

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2564

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย (บริเวณเชิงสะพานพระราม 7)

การนับชั่วโมง CPD : 21 PDU

ค่าลงทะเบียน : 12,000 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/oUobnFCqPHdixBus7

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th