หลักสูตร เทคโนโลยีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า

Maintenance Technology for Power Plant: Generator and Electrical Equipment

วัตถุประสงค์

     เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า เทคโนโลยีการบำรุงรักษาและการตรวจสอบขณะใช้งานให้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • Introduction to Electrical Equipment and Generator Maintenance Technology for Power Plant
 • Power Transformer Maintenance Technology
 • Generator Maintenance Technology
 • Switchyard and Switchgear Maintenance Technology
 • Switchyard and Generator Condition Monitoring

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

จิตติยะ คุ้มแก้ว

ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส  ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานทดสอบและวิเคราะห์ผลอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง
 • งานตรวจวัดและวิเคราะห์ผลขณะใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง
 • งานประเมินสภาพและกำหนดแนวทางบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition Base Maintenance) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง
 • วิทยากรหลักสูตร Test for Electrical Equipment, Switchyard Condition Assessment, Life assessment for electrical equipment

ชัยณรงค์ สุรินก้อน

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • บำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
 • วิเคราะห์-แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา Generator Operation & Maintenance
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Generator & Maintenance

โชคชัย บุญส่ง

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีการทดสอบและบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบตัดตอนไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน เช่น GIS, Circuit Breaker, Disconnecting switch, switchgear
 • งานประเมินสภาพและกำหนดแนวทางบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition Base Maintenance) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตร High Voltage Substation Equipment, Motor and Generator (การบำรุงรักษา GIS), การตรวจสอบดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูง (Corona Inspection)

พรชัย สอนสังข์

ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบตัดตอนไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน เช่น circuit breaker, disconnecting switch, switchgear ฯลฯ ในโรงไฟฟ้าทั้งในและนอกประเทศ
 • งาน Overhaul อุปกรณ์ Power Circuit Breaker ทั้งในระดับแรงดัน 115 kV, 230kV และ 500 kV
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Substation and Switchyard Equipment

ทิตพล ไล้ทอง

ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ในโรงไฟฟ้าทั้งในและนอกประเทศ
 • งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ในโรงไฟฟ้าทั้งในและนอกประเทศ
 • งาน Overhaul หม้อแปลงไฟฟ้า 230kV และ 500 kV
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Substation and Switchyard Equipment

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • วิศวกรหรือพนักงานช่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าหรือ
  ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
 • นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 15 – 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD : 21 PDU

ค่าลงทะเบียน : 9,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/pVDMCohWCQf1qzgD8

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th