หลักสูตร ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน

     กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) หมวด 3 ข้อ 8 ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำที่มีคุณวุฒิ ปวส.ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุสาหกรรม หรือผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ำจากสถาบันที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มน้ำที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อน้ำ

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านโครงสร้างองค์ประกอบ ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ การตรวจสอบและการบำรุงรักษา น้ำสำหรับหม้อน้ำ เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ
 • ประเภทหม้อน้ำ โครงสร้างและส่วนประกอบ
 • การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน
 • เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
 • ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ
 • การใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
 • น้ำสำหรับหม้อน้ำ
 • หม้อต้มน้ำที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและหม้อน้ำร้อน
 • กฎหมายเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มน้ำที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
 • กฎหมายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ทดสอบมาตรฐาน

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

     วิศวกร กฟผ. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านหม้อน้ำ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • พนักงานฝ่ายผลิต (เดินเครื่อง) ของโรงไฟฟ้าประเภทใช้พลังไอน้ำ ที่ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ผลิตไอน้ำ คุณวุฒิ ปวส.ขึ้นไป

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 13 – 18 กันยายน 2564

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

การนับชั่วโมง CPD : – PDU

ค่าลงทะเบียน : 7,000 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/btMHj2qk5Z9htNcN6

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th