หลักสูตร Basic Power Plant for Non-Engineer

     เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ไม่ใช่วิศวกร เข้าใจถึงการทำงานใน กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ดังนี้

 • ให้มีความรู้พื้นฐานในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
 • ให้เข้าใจในอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและส่ง-จ่าย กระแสไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าไปยังสถานีจ่าย และการทำงานของศูนย์ควบคุม

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • BASIC POWER PLANT
 • CONVENTIONAL POWER PLANT
  • THERMAL POWER PLANT
  • GAS TURBINE & COMBINED CYCLE POWER PLANT
 • HYDRO POWER PLANT
 • RENEWABLE POWER PLANT
 • SUBSTATION
 • TRANSMISSION LINE
 • การวางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟ้าและการควบคุมระบบไฟฟ้า
 • เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า & สถานีไฟฟ้าแรงสูง

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

เมธัส สกขุนทด

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกกระบวนการบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานวิศวกรรมความเชื่อถือได้และงานบริหารงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในระดับภาพรวม กฟผ. เช่น Turnaround Management, Reliability Centre Mantenance , Root Cause Analysis
 • วิทยากร หลักสูตร Maintenance and Reliability Engineering
 • วิทยากร หลักสูตร RELIABILITY ANALYSIS AT EGAT-MAEMOH POWER PLANT IN THAILAND (CEPSI 2016)
 • วิทยากร หลักสูตร Root cause analysis of Generator Rotor spoke crack problem at Ratchaprapa HydroElectric power plant (CEPSI 2018)
 • วิทยากร หลักสูตร CONDITION BASED MAINTENANCE (CBM) ให้กับ บ. กัลฟ์ เจพี

เมธา ตันตวรนาท

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • วิศวกร ผู้ดำเนินทดสอบ, ควบคุมงานทดสอบ, เป็นพยานในการทดสอบ และเป็นคณะทำงานในการตรวจรับสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งของ กฟผ. และต่างประเทศ ในหัวข้อTurbine Index Test, Turbine Thermodynamic Test, Turbine Efficiency Test, Generator Efficiency Test, และ Contracted Operating Characteristics Test
 • หัวหน้าคณะทำงานวิจัย เรื่อง พัฒนากระบวนการทดสอบHydraulic Turbine Performance ด้วยวิธี Thermodynamic ที่ระดับ Low Head
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมมนาCEPSI2016 และเป็นผู้เขียนบทความเข้าร่วมในงาน Linz 2016 ของสถาบัน International Group for Hydraulic Efficiency Measurement (IGHEM) เรื่อง “An experience in thermodynamic test of low head turbine in thailand the case of Mae Ngat hydro power plant”

ชาญชัย มหาประคุณชัย

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานตรวจรับCommissioning โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (รฟ.วังน้อย รฟ.ระยอง)
 • งานตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและโรงไฟฟ้า
 • งานตรวจสอบกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก(SPP)
 • งานอนุรักษ์พลังงาน
 • งานส่งเสริมและพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่

นงนุช ฉัตรพุทธรักษา

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบและวิเคราะห์สมรรถนะโรงไฟฟ้า ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานตรวจสอบและวิเคราะห์สมรรถนะโรงไฟฟ้า กฟผ.
 • งานให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพและระบบPerformance Monitoring โรงไฟฟ้า กฟผ. และโรงไฟฟ้าหงสา
 • วิทยากรหลักสูตรPower Plant Performance

อธิเทพ อุ่นพันธุ์วาท

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการควบคุม 4 ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • วิศวกรควบคุม ศูนย์ควบคุมระกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ
 • วิทยากร ผู้บรรยายหลักสูตร Power Generation and Transmission 
 • วิทยากร ผู้บรรยายหลักสูตร Power System Operation

ภาสน แหสกุล

ตำแหน่ง วิศวกร ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • วิศวกรวางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาว มีประสบการณ์ด้านการวางแผนฯ มากกว่า 5 ป
 • วิทยากร ผู้บรรยายหัวข้อ“Generation Planning” ให้กับผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าจากลาวและภูฏาน ในปี 2013, 2014 และ 2017
 • วิทยากร ผู้บรรยายหัวข้อ  “Low Carbon Energy Transformation in Thailand” งาน “Asia-Pacific Climate Week 2019” ณ อาคารสหประชาชาติ

ศาสน อินรัญ

ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ
 • วิศวกรโครงการ(Project Engineer) เช่น โครงการปรับปรุงระบบจ่ายไฟแบบเดลต้าของ Tie Transformer ระยะที่ 1 จำนวน 29 สถานีไฟฟ้าฯ, โครงการติดตั้งระบบ Transformer Fault monitoring (TFM) จำนวน 40 สถานีไฟฟ้าฯ
 • วิศวกรสนาม(Field Engineer) เช่น งานเปลี่ยนหม้อแปลง KG8A ขนาด 342 MVA โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากหม้อแปลงเสียหาย, งานเปลี่ยนหม้อแปลง KT2A ขนาด 50 MVA สถานีไฟฟ้าแรงสูงสระบุรี4 เนื่องจากขดลวด Deform
 • วิทยากร ผู้บรรยายหลักสูตรPOWER GENERATION AND TRANSMISSION ปี 2559-2561
 • วิทยากร ผู้บรรยายหลักสูตรBasic Transmission System for SPP/IPP Training Course ให้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ (IPP) จ.สมุทรปราการ ปี 2561
 • วิทยากร ผู้บรรยายหลักสูตร Substation Commissioning ปี 2562-2563

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • คุณวุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี หรือผู้ที่สนใจ

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย (บริเวณเชิงสะพานพระราม 7)

การนับชั่วโมง CPD : – PDU

ค่าลงทะเบียน : 18,000 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/MTMjQf3r4DAfRsDE7

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th