หลักสูตร Basic Power Plant for Non-Engineer

     เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ไม่ใช่วิศวกร เข้าใจถึงการทำงานใน กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ดังนี้

 • ให้มีความรู้พื้นฐานในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
 • ให้เข้าใจในอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและส่ง-จ่าย กระแสไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าไปยังสถานีจ่าย และการทำงานของศูนย์ควบคุม

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

 • BASIC POWER PLANT
 • CONVENTIONAL POWER PLANT
  • THERMAL POWER PLANT
  • GAS TURBINE & COMBINED CYCLE POWER PLANT
 • HYDRO POWER PLANT
 • RENEWABLE POWER PLANT
 • SUBSTATION
 • TRANSMISSION LINE
 • การวางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟ้าและการควบคุมระบบไฟฟ้า
 • เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า & สถานีไฟฟ้าแรงสูง

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

เมธัส สกขุนทด

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกกระบวนการบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • งานวิศวกรรมความเชื่อถือได้และงานบริหารงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในระดับภาพรวม กฟผ. เช่น Turnaround Management, Reliability Centre Mantenance , Root Cause Analysis
 • วิทยากร หลักสูตร Maintenance and Reliability Engineering
 • วิทยากร หลักสูตร RELIABILITY ANALYSIS AT EGAT-MAEMOH POWER PLANT IN THAILAND (CEPSI 2016)
 • วิทยากร หลักสูตร Root cause analysis of Generator Rotor spoke crack problem at Ratchaprapa HydroElectric power plant (CEPSI 2018)
 • วิทยากร หลักสูตร CONDITION BASED MAINTENANCE (CBM) ให้กับ บ. กัลฟ์ เจพี

เมธา ตันตวรนาท

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

 • วิศวกร ผู้ดำเนินทดสอบ, ควบคุมงานทดสอบ, เป็นพยานในการทดสอบ และเป็นคณะทำงานในการตรวจรับสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งของ กฟผ. และต่างประเทศ ในหัวข้อTurbine Index Test, Turbine Thermodynamic Test, Turbine Efficiency Test, Generator Efficiency Test, และ Contracted Operating Characteristics Test
 • หัวหน้าคณะทำงานวิจัย เรื่อง พัฒนากระบวนการทดสอบHydraulic Turbine Performance ด้วยวิธี Thermodynamic ที่ระดับ Low Head
 • วิทยากรบรรยายในงานสัมมนาCEPSI2016 และเป็นผู้เขียนบทความเข้าร่วมในงาน Linz 2016 ของสถาบัน International Group for Hydraulic Efficiency Measurement (IGHEM) เรื่อง “An experience in thermodynamic test of low head turbine in thailand the case of Mae Ngat hydro power plant”