หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน สำหรับโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

     จากการที่ประเทศไทยกำลังกัาวเข้าสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทันกับกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนางานต้านความปลอดภัยในการทำงานให้สู่ระตับมาตรฐานสากล ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงานจึงได้ออกประกาศกระทรวงฯ ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรม และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขึ้น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐานทั่วไป ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2540 เป็นต้นไป

     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ใต้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงแรงงาน ให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลบาล ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดทีมวิทยากรผู้ทระคุณวุฒิและประสบการณ์ตามสายงานต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยรัฐในการพัฒนาบุคลากร เพื่อการยกระดับมาตรฐานงานความปลอดภัยไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละระดับ
 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการต้านความปลอดภัย และการจัดองค์การ
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเกิดความร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

 • แนวคิดการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • การบริหารกฎหมายความปลอกภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

 • การตรวจความปลอดภัย
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย

 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อม
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
 • การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

ภัทรพงศ์ วงษ์ปัน

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย

แผนกพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย กองบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ฝ่ายความปลอดภัย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2564 (Online ผ่าน Zoom Meeting)

สถานที่ :

การนับชั่วโมง CPD :

ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/P31ch2EASyoa5juA6

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th