หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น สำหรับโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

     ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึง ทฤษฎีของการเกิดไฟ ประเภทของไฟ หลักในการดับไฟและจิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการป้องกันแหล่งกำเนิดไฟ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้ถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงในลักษณะต่าง ๆ

หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร

ทฤษฎี (Theory) :

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการเกิดไฟ
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
 • วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

 

ฝึกปฏิบัติ (Practical)

 • เทคนิคการเข้าดับเพลิง โดยใช้ถังดับเพลิงประเภทหิ้วเคลื่อนที่ได้
 • เทคนิคการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส
 • เทคนิคการดับเพลิงโดยใช้สายส่งน้ำดับเพลิง

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

วรพนธ์ บุญปลีก

หัวหน้าแผนกป้องกันและระงับอัคคีภัย

กองปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศุภโชค แก้วทองคำ

ผู้เชี่ยวชาญงานป้องกันและระงับอัคคีภัย

กองปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ซึ่งปฏิบัติงานทุกส่วนงานในสถานประกอบการ (ส่วนงานละ 40% หรือมากกว่านั้น)
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหัวใจ หรือโรคอื่นใดที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม

 

   การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)(สุภาพสตรีต้องใส่กางเกงขายาว และไม่สวมรองเท้าส้นสูง)

รายละเอียดและกำหนดการ

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาฝึกอบรม : วันที่ 27 สิงหาคม 2564

สถานที่ : สนามฝึกดับเพลิงบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ฉะเชิงเทรา

การนับชั่วโมง CPD :

ค่าลงทะเบียน : 3,500 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)

(หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นแบ่งเป็น ค่าบริการฝึกอบรม 1,500 บาท และ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2,000 บาท)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Register : https://forms.gle/hSD2tDBqAqD3SUM58

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอธิคม ชาญนำสิน 0804365582 หรือ 024365749
E-mail : egatacademy@egat.co.th