หลักสูตรที่เปิดอบรม

หลักสูตร โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่

หลักสูตร โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่

รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564