EGAT Academy จัดอบรมระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า เสริมศักยภาพบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า

     EGAT Academy จัดอบรมหลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า: ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า แก่ 10 บริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงาน เทคนิคการทำงานกับอุปกรณ์ควบคุม และระบบป้องกันไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

630911-02-01

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นางศุภนนาฏ ล้ำเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ–1 (ช.อศค-1.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า : ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Protection System for Power Plant : Generator Control and Electrical Equipment) ซึ่งจัดขึ้นโดย ทีมงาน EGAT Academy ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงาน หลักการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น เทคนิคการทำงานกับอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ความผิดพลาดของระบบควบคุมและป้องกัน วิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุม และป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง และมอเตอร์ ให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน จาก 10 บริษัทชั้นนำในกลุ่ม อุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด บริษัท เอ็นซิส จำกัด บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

     สำหรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว มีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 9–11 กันยายน 2563 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) มาบรรยายให้ความรู้รวม 3 ท่าน ได้แก่ นายอชิตะ หมื่นวรวัฒน์ วิศวกรระดับ 8 และนายพนากร การเก็บ วิศวกรระดับ 8 จากแผนกระบบป้องกันและเครื่องมือวัดไฟฟ้า (หรวฟ-ธ.) กองบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ (กบกม-ธ.) พร้อมด้วย นายฐิติวัฒน์ วิวัฒน์วิศวกร แผนกระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า (หรคฟ-ธ.) กองบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ (กบกม-ธ.) โดยหัวข้อบรรยายประกอบด้วย Introduction of Protection System, Generator Protection, Motor Protection, Transformer Protection, Relay Coordination, Relay Protection Analysis and Case Study, Introduction to Power Plant Operation, Synchronous Generator และ Excitation Control System

pic_ept_01

     ทั้งนี้ EGAT Academy ได้จัดอบรมให้กับบุคคลภายนอกมาแล้วหลายหลักสูตรให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีการคัดสรรหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมศักยภาพบุคลากรในแวดวงพลังงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมั่นคง